ნორმატიული დოკუმენტები

1. საქართველოს კონსტიტუცია

2. საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ, 2018 წლის 20 სექტემბერი, N3442-Iს;

3. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 სექტემბრის დადგენილება №244 „პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საფასურის მაქსიმალური ოდენობის დამტკიცების თაობაზე“

4. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 29 მაისის ბრანება №99/ნ „პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის და მისი დანართის ფორმების დამტკიცების შესახებ

5. 2010 წლის 21 ივლისის N 353–რს საქართველოს კანონი განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ;

6. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის ბრძანება №99/ნ “საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ”

7. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 20 სექტემბრის ბრძანება №198/ნ “პროფესიული სტუდენტის მობილობის წესის დამტკიცების შესახებ”;

8. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 29 დეკემბრის ბრძანება №164/ნ „პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ“;

9. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის   2019 წლის 19 აგვისტოს ბრძანება №170/ნ „საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“

10. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება №152/ნ „პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“

11. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 6 სექტემბრის ბრძანება №188/ნ „არაფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ“;