სარესტორნე საქმის მწარმოებელი

 

 სარესტორნო საქმის მწარმოებელი, III საფეხური

sarestorno-01

პროფესიული პროგრამა: სარესტორნო საქმის მწარმოებელი კვებისა და სასმელების სერვისი; კვალიფიკაცია - მიმტანი III საფეხური 7 თვე; სარესტორნო საქმის მწარმოებელის საგანმანათლებლო პროგრამის აღწერილობა პროგრამის ხელმძღვანელი: ვიქტორ მირზოიანი და ნუგზარ ზარნაძე საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: სარესტორნო საქმის მწარმოებელი  პროგრამის მოცულობა: III საფეხური: 45 კრედიტი (1 კრედიტი - 25 საათი) სულ: 1125 საათი;  სარესტორნო საქმის მწარმოებლის საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ პროფესიული სტუდენტი მიიღებს სარესტორნო საქმის მწარმოებლის საგანმანათლებლო პროგრამის დამადასტურებელ დოკუმენტს. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სარესტორნო საქმის მწარმოებლის სპეციალობაზე სწავლების უფლება აქვს ყველა პირს, რომელსაც ექნება 9 კლასის დამადასტურებელი საბაზო ზოგადი განათლების ატესტატი. პროგრამის მიზანი და შედეგი: პროგრამის მიზანია მოამზადოს სარესტორნო საქმის მწარმოებელი, რომელსაც ეცოდინება სხვადასხვა ტიპის კვების ობიექტებში მომხმარებლის მომსახურება და მაგიდის სერვირება დადგენილი ნორმების მიხედვით. კურსდამთავრებული პროფესისათვის საჭირო ცოდნის გარდა სწავლის პროცესში გამოიმუშავებს მიმტანისათვის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს. პროგრამის დასრულების და გამოცდების წარმატებით ჩაბარების შემდეგ კურსდამთავრებულს მუშაობა შეუძლია უმცროს მიმტანად სხვადასხვა ტიპის კვების ობიექტებში: რესტორანი, კაფე, ბარი, სწრაფი კვების ობიექტი, ბუნგალო, კლუბი, კაზინო, სასტუმრო სახლი, დასასვენებელი სახლი, საკურორტო კომპლექსი, გასართობი კომპლექსი და სხვა ობიექტები. იცის და გაცნობიერებული აქვს კვებისა და სასმელების სფეროსთვის დამახასიათებელი პროცესები, პრინციპები და კონცეფციები; იცნობს და იცის კვების ობიექტების სახეები და მათი მუშაობის სპეციფიკა; კვების ობიექტის (რესტორანი, კაფე, ბისტრო, ბარი, ბუნგალო და ა.შ) ორგანიზაციული სტრუქტურა და ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპები; ტურიზმისა და მომსახურების სფეროს არსი და დანიშნულება; იცის რესტორნის დანადგარების, ინვენტარის, ინსტრუმენტების, ჭურჭლის, დანა-ჩანგლის, აქსესუარების და სხვა სამუშაო იარაღების დანიშნულება, უსაფრთხო გამოყენება, გასუფთავება, მოვლა და შენახვა ჰიგიენური და სანიტარული ნორმების დაცვით; იცნობს სამუშაო ადგილის უსაფრთხო ორგანიზებისა და მომზადების წესებს, ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმებსა და სავენტილაციო რეჟიმს; სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმებსა და სტანდარტებს; შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის ნორმებს; რესტორნის და დამხმარე სათავსოების არეალის დასუფთავების წესებს; იცის ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების სახეები, მათი წარმოების მეთოდები და ტექნოლოგია; იცნობს შენახვის პირობებსა და ვადებს (ტემპერატურული ნორმები, გაციების ზღვრული ნორმები, გაყინვისა და გაციების მეთოდები); ფლობს სასმელების ვარგისიანობის განსაზღვრის მეთოდებს; იცის კვებითი ინფექციები, უვარგისი სასმელით გამოწვეული ინტოქსიკაციები ან დაავადებები. იცნობს სურსათის უვნებლობის პრინციპებს. იცნობს რესტორნის მენიუს სახეებს, სტრუქტურას და მენიუს შედგენის პრინციპებს; იცის მომსახურება და სერვისი: მომსახურების ძირითადი სახეები და პრინციპები; მომსახურების ეტიკეტი; სერვირების სახეობები; მაგიდის სერვირება; კერძებისა და სასმელის შესაბამისობა; სასმელების მირთმევის ქრონომეტრაჟი და სხვ.  საბაზისო დონეზე იცნობს:

შრომითი ურთიერთობების მარეგულირებელი ნორმები;

პროფესიის მარეგულირებელი ნორმები და სტანდარტები;

შრომის უსაფრთხოების, ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების დაცვის და ვენტილაციის მარეგულირებელი ნორმები;

სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები და სტანდარტები;

პირველადი სამედიცინო დახმარების წესები.

საფუძვლიანად იცის: 1. დარბაზის მომზადების წესები და სტანდარტები

კვების ობიექტის დარბაზის რეგულარული და გენერალური დასუფთავების წესები;

ავეჯის მოხმარების და დასუფთავების წესები;

სხვადასხვა დროის მონაკვეთისათვის (საუზმე, ლანჩი, სადილი, ვახშამი) დარბაზის მომზადება;

რესტორნის მოწყობილობების, დანადგარების და აპარატურის წინასწარ მომზადების, დანიშნულებისამებრ მოხმარების, მოვლის, გასუფთავების, შენახვის და ინვენტარიზაციის წესები;

რესტორნის სუფრების, ხელსახოცების, ჭიქების, ჭურჭლის, დანა-ჩანგლის და სხვა სარესტორნო აქსესუარების წინასწარ მომზადების, მოხმარების, მოვლის, შენახვის და ინვენტარიზაციის წესები;

ჭურჭლის, ჭიქების, დანა-ჩანგლისა და სხვა სარესტორნო ინვენტარისა და ინსტრუმენტების პოლირების წესები;

სხვადასხვა დროის მონაკვეთისათვის (საუზმე, ლანჩი, სადილი, ვახშამი) მაგიდის მომზადება წინასწარი სერვირება;

2. მომხმარებლის მომსახურება

 • სტუმარმასპინძლობის ძირითადი პრინციპები;
 • ტურიზმის სფეროს არსი და დანიშნულება;
 • კვების ობიექტების მუშაობის სპეციფიკა;
 • მომხმარებლის მომსახურების არსი;
 • მომსახურების ძირითადი პრინციპები, რომელიც მოიცავს მომხმარებლის სურვილის გაგებას და მის დაკმაყოფილებას;
 • მომსახურების სფეროს როლი ბიზნესში;
 • მომსახურებისა და ქცევის ეტიკეტი და პროფესიული ეთიკა;
 • სხვადასხვა ტიპის კვების ობიექტების (რესტორანი, კაფე, სწრაფი კვების ობიექტი და სხვ.) მომსახურების სპეციფიკა;
 • მაგიდის სერვირება სხვადასხვა ტიპის კვების ობიექტებში;
 • ”ა ლა კარტე” სერვისი;
 • სუფრის ეტიკეტი და სერვირების წესები კვების განსხვავებული დროის მონაკვეთებისათვის (საუზმე, ლანჩი, სადილი, ვახშამი);
 • სტუმრის დახვედრის, მიღების და მაგიდასთან მიცილების წესები;
 • მენიუს და კერძების შემადგენლობის ცოდნა;
 • მენიუს სტუმრისათვის გაცნობა, მენიუს ფარგლებში სტუმრის კონსულტირება;
 • დღის სპეციალური ცივი და ცხელი კერძების, დღის სუფისა და დესერტის შეთავაზების წესები;
 • საფირმო კერძის წარდგენის და შეთავაზების წესი;
 • დღის სპეციალური სასმელის შეთავაზება და სასმელებით მომხმარებლის კონსულტირება;
 • სპეციალური ფასდაკლებების გაცნობა;
 • ღვინის კატალოგის წარდგენა და აპერეტივის შეთავაზება;
 • კერძებისა და სასმელების შერჩევაში დახმარება;
 • კერძებისა და სასმელების თავსებადობის ცოდნა;
 • შეკვეთის მიღება;
 • შეკვეთის გაფორმება;
 • შეკვეთის სამზარეულოსათვის გადაცემა;
 • შეკვეთილი კერძებისა და სასმელების მირთმევის წესი და ქრონომეტრაჟი: სუფრაზე კერძებისა და სასმელების დადგენილი თანმიმდევრობით მიტანა;
 • მაგიდის სერვირების განახლება;
 • შეკვეთის შესაბამისი მომსახურება;

3. ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელები, ცხელი სასმელები და თამბაქოს ნაწარმი

 • ალკოჰოლური ნაწარმის კლასიფიკაცია და ასორტიმენტი, წარმოების მეთოდები და ტექნოლოგია, წარმოშობის ისტორია, სპეციალური მახასიათებლები, საგემოვნო თვისებები, შენახვის ტემპერატურული ნორმები;
 • ღვინის სახეობები და ასორტიმენტი, წარმოების მეთოდები და ტექნოლოგია, წარმოშობის ისტორია, კვებითი ღირებულება, საგემოვნო თვისებები, სამკურნალო მნიშვნელობა; მოხმარების, კონსულტირების და ღვინის მირთმევის წესი; ენოთერაპიის საფუძვლები;
 • ალკოჰოლური სასმელების კონსულტირების, მოხმარების და მირთმევის წესები;
 • სხვადასხვა სასმელისათვის შესაბამისი ჭიქის შერჩევა;
 • უალკოჰოლო, მინერალური და გამაგრილებელი სასმელების ასორტიმენტი და მათი მირთმევის წესი;
 • ჩაისა და ყავის მირთმევის წესი;
 • თამბაქოს ნაწარმის კლასიფიკაცია, მათი მირთმევის წესი;

4. მაგიდის ალაგების წესი და სტანდარტები

 • მაგიდის ალაგება დადგენილი წესების შესაბამისად;
 • სუფრების გამოცვლა;
 • მაგიდის მომზადება ახალი სტუმრების მისაღებად.

5. ანგარიშსწორება

 • სტუმრისაგან ინფორმაციის მიღება ანგარიშსწორების შესახებ;
 • ნაღდი ანგარიშსწორების დროს სტუმრისათვის ქვითრის წარდგენა და თანხის აღება;
 • ხურდის დაბრუნება;

6. სამზარეულოს სტრუქტურა, საკვები პროდუქტები და კერძების ასორტიმენტი

 • სამზარეულოს სტრუქტურისა და ორგანიზაციის ცოდნა;
 • რესტორნის მენიუს კერძების შემადგენლობის ცოდნა;
 • საკვები და სასმელი პროდუქტების სახეები და მათი კვებითი ღირებულება;
 • რესტორნის კერძების მომზადების მეთოდების ცოდნა;
 • კვების ჰიგიენა და უსაფრთხოება; საკვები პროდუქტების ვარგისიანობა, კვებითი ინფექციები, უვარგისი სასმელითა და საკვებით გამოწვეული ინტოქსიკაციები ან დაავადებები. სურსათის უვნებლობის პრინციპები;
 • უსაფრთხო და ჯანმრთელი კვების წესები.

იცის და იყენებს პროფესიულ ტერმინოლოგიას.