პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

საბაზო განათლება,  

პროგრამის ხელმძღვანელი: მანუელ ფაუნდეს ბარანდა 

პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა: 

მოცულობა: 86 კრედიტი; 

ქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის სწავლის ხანგრძლივობა შეადგენს 18  სასწავლო თვეს; 

არაქართულენოვანი პროფესიული სტუდენტებისთვის სწავლის ხანგრძლივობა შეადგენს 21  სასწავლო თვეს; 

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: 

კულინარიის ხელოვნების პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერი ტიპის სასტუმროში, რესტორანსა და სხვა კვებისა და შინა მეურნეობებში, ობიექტებში, სადაც გეგმავენ,  ორგანიზებას უკეთებენ და ამზადებენ საკვებს შემდეგ პოზიციებზე: სასურსათო კვების მომსახურების პუნქტების მომსახურე პერსონალი, მზარეულები , სამზარეულოში დამხმარეები. კურსდამთავრებულს შეუძლია საკუთარი ბიზნესის წარმოება-თვითდასაქმება. 

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია კულინარიის ხელოვნებაში/  

Basic Vocational Qualification in Cooking 

აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო 

კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ 

სფეროს – სასტუმრო, რესტორანი და კვება – კოდი 1013. აღმწერი-„  

შეისწავლის საკვების, სასმელის, დაბინავების და სხვა 

დაკავშირებულ მომსახურებებს სასტუმროსა და რესტორანში”. 

  1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა კულინარიის ხელოვნების მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზრისთვის მოამზადებს საკვები პროდუქტების კულინარიის სპეციალისტებს.  

  1. დაშვების წინაპირობები 

საბაზო განათლება 

  1. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები 

კულინარიის ხელოვნების პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერი ტიპის სასტუმროში, რესტორანსა და სხვა კვებისა და შინა მეურნეობებში, ობიექტებში, სადაც გეგმავენ,  ორგანიზებას უკეთებენ და ამზადებენ საკვებს შემდეგ პოზიციებზე: სასურსათო კვების მომსახურების პუნქტების მომსახურე პერსონალი ,მზარეულები, სამზარეულოში დამხმარეები. კურსდამთავრებულს შეუძლია საკუთარი ბიზნესის წარმოება-თვითდასაქმება. 

ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის კოდები: 56; 56.1; 56.10. დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 5246; 5129; 9412. 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645