მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ ენაზე – საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია სარესტორნო მომსახურებაში / Secondary Vocational Qualification in Restaurant Service. აღნიშნული კვალიფიკაცია განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორის ISCED-ის მიხედვით განეკუთვნება დეტალურ სფეროს – 

სასტუმრო, რესტორანი და კვება – კოდი 

  1. აღმწერი – „შეისწავლის საკვების,  

სასმელის, დაბინავების და სხვა 

დაკავშირებულ მომსახურებებს 

სასტუმროსა და რესტორანში“. 

4.პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანი 

სარესტორნო მომსახურების პროგრამის 

მიზანია, როგორც ადგილობრივი, ასევე 

საერთაშორისო შრომის ბაზრისთვის 

მოამზადოს ,სარესტორნო მომსახურების 

სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს 

რესტორნის მომსახურების სფეროში 

მუშაობას. 

  1. დაშვების წინაპირობები 

სრული ზოგადი განათლება დანართი №1-ით გათვალისწინებულ სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ სწავლებაზე. 

საბაზო განათლება დანართი №2-ით გათვალისწინებულ სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ ინტეგრირებულ სწავლებაზე. 

კურსდამთვრებულთა დასაქმების შესაძლებლობები 

სარესტორნო მომსახურების საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს რესტორნებში, კაფეებსა და საკვებით მობილური მომსახურების ობიექტებში შემდეგ პოზიციებზე: მიმტანები, სასურსათო კვების მომსახურების პუნქტების მომსახურე პერსონალი. 

ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის კოდები: 55; 55.1; 55.10. დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ISCO) კოდი: 5131; 5246. 

კურსდამთავრებულს შეუძლია საკუთარი ბიზნესის წარმოება – თვითდასაქმება. 

  1. სტრუქტურა და მოდულები 

არაინტეგრირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისთვის:

სამყარო შენია! 18 

საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია სარესტორნო მომსახურება მოიცავს 2 ზოგად მოდულს ჯამური 8 კრედიტის ოდენობით, 7 საერთო პროფესიულ მოდულს ჯამური 18 კრედიტის ოდენობით, 11  პროფესიულ მოდულს კრედიტი ჯამური 54 კრედიტის, 2 არჩევით მოდულს 10 კრედიტის ოდენობით.  საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პირმა უნდა დააგროვოს 90 კრედიტი. 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645